homepage
shop

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Předmětem Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) je úprava vztahu mezi firmou HAPex s.r.o. jako dodavatelem (dále jen prodávající) a odběratelem (dále jen kupující) a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, potvrzené objednávky nebo daňového dokladu – faktury. Odchylky od těchto VOP mají platnost jen na základě oboustranné písemné dohody. VOP se přikládají vždy jen k první smlouvě, vystavené kupujícímu a pro informaci jsou uvedeny taktéž na internetové stránce www. hapex.cz. Kupující uznává VOP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci dodavatelské smlouvy. Podmínky výslovně sjednané v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

Prodávající a kupující jako účastníci kupní smlouvy, která byla mezi nimi uzavřena, se dohodli na těchto VOP, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

1) Smluvní strany

Smluvní strany kupní smlouvy jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně jakékoli změny jeho identifikačních údajů, které jsou uvedeny v rubrice smlouvy, a to zejména změnu obchodní firmy, sídla, bankovního spojení, adresy pro doručování apod.

2) Vznik kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká

 • oboustranným podpisem písemné kupní smlouvy nebo
 • na základě objednávky kupujícího v rozsahu potvrzeném prodávajícím nebo
 • na základě objednávky kupujícího předáním zboží kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě zboží kupujícímu; v tomto případě smlouva vzniká v rozsahu sortimentu a množství uvedeném na dodacím listě

3) Předmět smlouvy

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží specifikované v kupní smlouvě a kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a způsobem určeným kupní smlouvou nebo daňovým dokladem.
 2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v množství určeném v kupní smlouvě nebo v rozsahu potvrzené objednávky.
 3. Technické parametry zboží, jakost a provedení zboží jsou dány výrobcem a tyto prodávající na požádání vydá tzv. prohlášením o shodě.

4) Doklady ke zboží

 1. Prodávající se zavazuje v souladu s kupní smlouvou předat spolu se zbožím kupujícímu tyto doklady:
  a) dodací list, který obsahuje tyto údaje:
  • obchodní firmu a sídlo prodávajícího
  • obchodní firmu a sídlo kupujícího,
  • číslo kupní smlouvy,
  • specifikaci zboží (expediční označení), množství, případně hmotnost zboží,
 2. Dodací list je kupující nebo osoba jím pověřená k převzetí zboží povinna potvrdit a potvrzený vrátit prodávajícímu při převzetí zboží. Platí pro účely provedení důkazu o převzetí zboží, že osoba, která prohlásí, že je pověřena za kupujícího při převzetí zboží jednat a k převzetí zboží dochází v provozovně kupujícího nebo na pozemku ve vlastnictví nebo užívání kupujícího (případně v provozovně, nebo na pozemku takto firmou kupujícího zjevně označených), je oprávněna za kupujícího jednat a to i když se dodatečně prokáže opak. Platí, že údaje uvedené na dodacím listu, potvrzeném kupujícím jsou správné, a že zboží specifikované v dodacím listu kupující převzal. To platí i v případě, že kupující sice nevrátí prodávajícímu potvrzený dodací list avšak ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží uvedeném na dodacím listu, nesdělí prodávajícímu písemně, že údaje na dodacím listu jsou nesprávné nebo tuto nesprávnost nespecifikuje a nedoloží.
 3. Veškeré doklady vztahující se ke zboží budou vyhotoveny v českém jazyce. Jejich překlad je prodávající povinen zajistit pouze v případě, že tak vyplývá z kupní smlouvy.

5) Kupní cena

 1. Kupní cena je stanovena v kupní smlouvě.
 2. Pokud není kupní cena sjednána, platí cena uvedená v ceníku zboží ke dni prodeje zboží
 3. Kupní cena za zboží neobsahuje DPH, která bude účtována v souladu s platnou právní úpravou.

6) Způsob placení a platební podmínky

 1. Kupní cena je splatná v hotovosti při převzetí zboží.
 2. U smluvních partnerů na základě dlouhodobého nebo opakovaného odběru zboží může být platba kupní ceny sjednána ve lhůtě splatnosti uvedené na daňovém dokladu (faktuře); dodání zboží na základě kupní smlouvy prodávající řádně vyúčtuje kupujícímu daňovým dokladem. Pokud je splatnost kupní ceny rozložena do záloh (jednotlivých splátek kupní ceny za dodané zboží)a kupující se dostane do prodlení s úhradou byť jediné splátky, je zbytek kupní ceny splatný najednou. Dodavatel může odmítnout další plnění dodávek ve prospěch kupujícího včetně osob personálně s ním nebo majetkově propojených.
 3. Je-li termín splatnosti určen lhůtou, počíná tato lhůta běžet dnem vystavením faktury. Kupující je povinen zaplatit celkovou kupní cenu bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v kupní smlouvě nebo v daňovém dokladu. Dnem úhrady zálohy nebo kupní ceny kupujícím se rozumí den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Prodávající je povinen odeslat konečnou fakturu – daňový doklad na adresu kupujícího uvedenou v rubrice kupní smlouvě, a to nejpozději následující pracovní den, kdy došlo k dodání zboží.
 5. Daňový doklad - faktura bude vždy obsahovat nejméně tyto údaje:
  • obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ kupujícího a prodávajícího,
  • bankovní spojení,
  • číslo faktury,
  • datum vystavení faktury,
  • datum zdanitelného plnění,
  • specifikace zboží (množství a sortiment),
  • výši kupní ceny,
  • cenu za dopravu, pokud ji pro kupujícího zajišťuje prodávající,
  • výše záloh na kupní cenu, pokud byly kupujícím uhrazeny,
  • sazbu a výši DPH celkem,
  • celkovou kupní cenu včetně DPH.
  V případě, že faktura nebude obsahovat údaje výše uvedené, je kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu k opravě, a to bez zbytečného odkladu po jejím obdržení. Současně musí uvést důvod vrácení dokladu. Vrácení faktury k opravě prodávajícímu nemá vliv na splatnost jakéhokoli závazku kupujícího vyplývající z kupní smlouvy.
 6. Vlastnické právo z prodávajícího na zboží přechází na kupujícího až po úhradě kupní ceny v celé výši.

7) Místo dodání a převzetí zboží

 1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v místě dodání určené kupní smlouvou a kupující je povinen v tomto místě zboží převzít.
 2. Místem dodání je provozovna prodávajícího (EXW – bez obalu, dle INCOTERMS platných v době dodávky). Místem převzetí zboží v místě dodání je expediční plocha určená prodávajícím v dodacím listu. V případě požadavku kupujícího, prodávající provede v místě převzetí nakládku na nebezpečí kupujícího, a to na své náklady, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
 3. Dopravu zboží z místa dodání si zajišťuje kupující na svoje náklady, není-li v kupní smlouvě stanoveno, že dopravu zajišťuje prodávající na náklady kupujícího či na své náklady (CPT – místo určení, bez obalu dle INCOTERMS platných v době dodávky). Není-li v tomto případě v kupní smlouvě stanoveno místo určení, je místem určení sídlo kupujícího.
 4. Prodávající je povinen pojistit zboží pro přepravu pouze v případě, že je to výslovně uvedeno v kupní smlouvě.

8) Doba dodání a převzetí zboží

 1. Doba dodání zboží je určena v kupní smlouvě, a to přesným dnem nebo lhůtou. Je-li doba dodání určena lhůtou, je prodávající oprávněn dodat zboží kupujícímu kdykoli během této lhůty.
 2. Není-li v kupní smlouvě stanovena doba dodání, je prodávající povinen dodat zboží kupujícímu v přiměřené lhůtě po uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupující je povinen v době dodání zboží v dohodnutém místě zboží převzít
 4. Dodržení termínu dodání je podmíněno včasnou a řádnou úhradou záloh dle kupní smlouvy ze strany kupujícího, byly-li v kupní smlouvě sjednány. Prodávající není povinen dodat kupujícímu zboží dříve, než budou ze strany kupujícího uhrazeny zálohy na kupní cenu za zboží, sjednané v kupní smlouvě. Prodávající je rovněž oprávněn pozdržet dodání zboží v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jiného závazku vůči prodávajícímu, a to na základě jiné kupní smlouvy či jiné skutečnosti.
 5. V případě hrozby prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu výše uvedeném, je prodávající povinen nejpozději 3 dny před termínem dodání zboží tuto skutečnost oznámit kupujícímu. V případě splnění této povinnosti není prodávající povinen hradit kupujícímu případnou škodu, která kupujícímu může vzniknout z titulu zajištění dopravy zboží z místa dodání.

9) Přechod nebezpečí škody na zboží a přechod vlastnického práva

 1. Nebezpečí škody na zboží, kterým se rozumí ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení zboží, bez ohledu na to z jakých příčin k nim došlo, přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy je započato s nakládáním zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího, a to bez ohledu na to, zda dopravu zajišťuje kupující nebo prodávající.
 2. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, potom nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem, kdy se kupující dostal do prodlení s převzetím zboží.
 3. Do doby zaplacení kupujícím je zboží majetkem prodávajícího.

10)Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po tomto okamžiku. Kupující má povinnost kontroly případných vad na zboží v okamžiku jeho převzetí.

11) Záruka a reklamace

 1. Záruční doba je 24 měsíců a počíná běžet dnem, kdy dochází k přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího (viz výše).
 2. Kupující je povinen prohlédnout zboží nebo zařídit jeho prohlídku v době podle okolností co nejkratší. Právo kupujícího z vad zboží zaniká, jestliže kupující písemně neoznámí prodávajícímu povahu těchto vad bez zbytečného odkladu poté, kdy je a) zjistil, nebo b) při vynaložení odborné péče měl zjistit při prohlídce zboží, kterou je povinen dle zákona a kupní smlouvy vykonat
 3. Prodávající neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu vlastnického práva na zboží z prodávajícího na kupujícího vnějšími událostmi. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé chybnou manipulací se zbožím, nebo chybným skladováním.
 4. Písemná reklamace musí obsahovat popis vady zboží, jakož i určení místa, kde se zboží s vadami nachází. V písemné reklamaci musí být rovněž uvedena kontaktní osoba zmocněná kupujícím, která podá k žádosti prodávajícího další informace a vysvětlení ohledně vad zboží.
 5. Písemná reklamace musí být doručena prodávajícímu v záruční době a rovněž ve lhůtě uvedené v odst. 11.2. těchto VOP. Po obdržení včasné písemné reklamace rozhodne prodávající do 10-ti dnů od jejího doručení o důvodnosti a způsobu jejího vyřízení, je-li reklamace zjevně důvodná i bez místního šetření nebo ji v téže lhůtě zamítne, je-li zjevně nedůvodná i bez místního šetření. V případě, že prodávající oznámí kupujícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě, že oprávněnost reklamace posoudí na základě místního šetření, rozhodne prodávající o důvodnosti reklamace a způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 10-ti dnů od místního šetření, nejdéle však ve lhůtě 20-ti dnů od doručení reklamace. V případě, že reklamace není na základě místního šetření důvodná, prodávající ji odmítne v uvedené lhůtě. O svých rozhodnutích prodávající bude informovat kupujícího v uvedených lhůtách a to buď písemně, nebo způsobem uvedeným v čl. 15 věta druhá těchto VOP. Místní šetření reklamace uskutečňuje prodávající na svoje náklady v místě, kde se předmětné zboží nachází. Kupující je povinen prodávajícímu místní šetření umožnit a za tímto účelem mu umožnit přístup do místa, kde se zboží nachází a poskytnout mu i jinou nezbytnou pomoc k provedení místního šetření. V případě, že kupující neposkytne bez zbytečného odkladu součinnost uvedenou v předchozí větě, má prodávající bez dalšího právo reklamaci odmítnout jako nedůvodnou nebo nadále požadovat umožnění místního šetření s tím, že lhůty výše uvedené neběží po dobu, kdy kupující neposkytne potřebnou součinnost k místnímu šetření.
 6. Je-li reklamace důvodná, prodávající vyřídí reklamaci některým z těchto způsobů:
  • odstraněním vad opravou věci,
  • odstraněním vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny
  O způsobu vyřízení reklamace některým z uvedených způsobů rozhoduje prodávající. V případě, že prodávající neurčí u oprávněné reklamace způsob jejího vyřízení ve lhůtách uvedených v odst. 11.5. těchto VOP, je oprávněn provést volbu mezi uvedenými způsoby vyřízení reklamace kupující. Pouze v případě, že prodávající neodstraní vady, které jsou podstatným porušením kupní smlouvy, některým ze způsobů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) až c) v dohodnuté lhůtě, jinak ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vady, je oprávněn kupující od kupní smlouvy odstoupit. Kupující však nemůže od smlouvy odstoupit v případech uvedených v § 2110 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy si strany vrátí poskytnuté plnění.
 7. V případě, že již kupní cena byla uhrazena a prodávající rozhodl o vyřízení reklamace poskytnutím slevy z ceny, prodávající se zavazuje částku odpovídající dohodnuté slevě z ceny díla vrátit kupujícímu do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí prodávajícího o tomto způsobu vyřízení reklamace. V případě vrácení slevy z ceny v této lhůtě nemá kupující právo na úrok z prodlení. Nebyla-li kupní cena již v celé výši zaplacena, není kupující oprávněn pohledávku z titulu slevy z kupní ceny jednostranně započíst vůči pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny.
 8. Vlastnické právo k vadnému zboží, které bude vyměněno, přechází dnem převzetí zboží prodávajícím zpět na prodávajícího.
 9. Ustanovení § 2099 a násl. „Práva z vadného plnění“ občanského zákoníku platí pouze v tom rozsahu a v těch ustanoveních, která nejsou upravena jinak v čl. 11. těchto VOP.
 10. Nárok kupujícího na finančního vyrovnání za vícenáklady při odstranění vad vznikne jen jeho odsouhlasením ze strany prodávajícího.

12) Odstoupení od smlouvy

 1. Došlo-li k platnému a účinnému odstoupení od kupní smlouvy, jsou si účastníci kupní smlouvy povinni vrátit vše, co bylo před odstoupením poskytnuto na základě kupní smlouvy druhým účastníkem.
 2. V případě vrácení poskytnutého peněžitého plnění nemá druhý účastník nárok na úhradu úroků.
 3. Pokud byly se zbožím předány doklady v listinné nebo elektronické podobě, zavazuje se kupující tyto doklady vrátit spolu se zbožím, a to nepoškozené a úplné.

13) Ochrana informací

 1. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace neprozradí třetí osobě a ani je nepoužijí v rozporu s účelem jejich poskytnutí pro své potřeby. Smluvní strany se zavazují učinit taková opatření, která zajistí splnění povinností shora uvedené rovněž jejich zaměstnanci a členy orgánů, a to i po skončení jejich pracovního poměru nebo jiného obdobného vztahu. V případě porušení povinností těmito osobami odpovídá smluvní strana stejně jako by předmětnou povinnost porušila sama.
 2. Za důvěrné se považují veškeré informace sdělené při plnění předmětu kupní smlouvy, jsou důvěrné a zůstanou dle jejich vůle utajeny, vyjma informací, které jsou všeobecně známé; za důvěrné informace se považuje i jakýkoli soubor informací, které jsou samostatně všeobecně známé a které budou zveřejněny bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nebo kupujícího. Za důvěrné informace se rovněž považují veškeré informace obsažené v dokumentech předaných mezi smluvními stranami.

14) Rozhodné právo, příslušnost soudu

Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze a to jedním rozhodcem jmenovaným podle Řádu tohoto rozhodčího soudu.

15) Forma právních jednání

Právní jednání, pro která tyto VOP vyžadují písemnou formu, jsou platná pouze v případě, že tato písemná forma je dodržena dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (§ 561 - 563 o.z.). Ostatní právní jednání lze činit i elektronickými prostředky i bez zaručeného elektronického podpisu, a to pokud jsou činěna z elektronických adres na elektronické adresy smluvních stran uvedených v kupní smlouvě, nebo které strany používají nebo používali bežně v obchodním styku.

16) Závěrečná ustanovení

Tyto VOP nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení prodávajícím a nabývají účinnosti pro konkrétní smluvní vztah jejich připojením ke kupní smlouvě, nebo potvrzením ze strany kupujícího. Podpis za kupujícího na těchto VOP je vždy důkazem o tom, že jsou tyto VOP kupujícímu známy ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku. To platí i pro změny těchto VOP.